Tập huấn chuyên đề: Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nam Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020.
Tập huấn  chuyên đề: Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trường - báo cáo viên cấp huyện và  có gần 50 đoàn viên  trên địa bàn huyện. 
Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Xuân Trường đã truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020. Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần phòng, chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó, đội ngũ đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt, vận động nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc”.


 Trong đó, đồng chí tập trung một số nội dung như: báo cáo sơ lược về tình hình các tôn giáo; công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; giới thiệu nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và tìm hiểu về các tôn giáo trên địa bàn huyện. Đồng thời, đồng chí thông tin đến cán bộ Đoàn, Hội một số thông tin: Đảng, Nhà nước đã và đang đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cải cách hành chính đối với lĩnh vực này. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được phát huy.

Lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên tín đồ tôn giáo hiểu cặn kẽ hơn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho các cán bộ Đoàn, Hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Nam Trà My